Dòng Đời!

Dòng đời !

Dòng đời chìm nổi mấy khi
Nay khoẻ, mai yếu, lúc đi, khi dừng
Suy - Thịnh, Vinh - Nhục đã từng
Gừng cay, muối mặn K'Him từng bước qua
Thà một phút nghiệp thăng hoa
Còn hơn le lói tàn hoa cả đời !!!

K’ Him – KTS. Nguyễn Viết khim