Golfer tôi !

Golfer tôi!!!

Kìa kìa mấy anh golf-er

Nghiện chi mà mới tinh mơ ra đường

Sân kia đã tỏ tận tường

Ao sâu ngọn cỏ cung đường nhánh cây

Mà sao vẫn lội vẫn cày

Vẫn mê hít cỏ vẫn say lỗ tròn

Em ơi! Bóng kia có còn?

Thôi anh đánh lại, chắc còn á anh!

Hố này anh hãy quên nhanh

Sang hố kế tiếp chữa lành Bir-die

Ơ kìa sao lại Ô Bi (OB)

Cầu cho thằng bạn cũng y như mình

Đang hay thì bể thình lình

Chắc tại hôm qua chúng mình nhậu say

Golf hay ăn ở theo ngày

Hôm qua bà độ hôm nay sõng soài

Bạn ơi ! Tới đây mà coi

Bóng tôi phi rốp (Free drop) vướn vòi tưới cây

Bun-ker, wa-ter, cỏ dày

Vượt bao cạm bẫy chờ ngày vinh danh

Dù cho trời có trong xanh

Hay mưa xối xả, sấm quanh trên đầu

Ngày có vui hay đêm có sầu

Golf-er vững bước lên tàu S-kin !!!

KTS. Nguyễn Viết Khim