NGÀY MAI TỚI !

NGÀY MAI TỚI !

 

Lênh đênh airlines chí đời trai
Khói thuốc bay bay cả đêm dài
Độc bước chân đi ngày mai tới 
Mỏi gối chân đau thì mang hài

Khát vọng đời trai hà cớ dễ
Mặc cho gian khó vẫn miệt mài
Dọc ngang ta bước ngày mai tới
Cho đến bao giờ tới ngày mai ?!?!?

K’ Him – KTS. Nuyễn Viết khim