Browsing Tag: Anh Nhiên

An Nhiên

Sống an nhiên vì đời là cõi tạm Như hạt mưa cuối chiều rồi tan biến  Chiếc lá xanh rồi cũng xa lìa cành  Nay hồng trần, mai lại hoá hư vô  Sống xa quê khó khăn và cách trở  Vẫn tươi cười không bao giờ than thở  Đấng nam nhi sống giữa đất Sài […]