Cuối tháng của anh Kiến Trúc Sư !

Kìa kìa ông kiến trúc sư
Vẽ không lo vẽ khư khư ôm đàn
Ôm đàn rồi có biết đàn ?
Ôm đàn đôi mắt mơ màng thế kia
Ông ơi ông tỉnh đi kìa
Tiền nhà, tiền nước hôm kia tới rồi     
Ở đó ông rảnh ông ngồi !
Tiền lương, tiền điện có rồi hay chưa?
Chiều nay Sài Gòn đổ mưa 
Khóc ông cuối tháng vẫn chưa có tiền !

Mưa, Tp. HCM, 03/06/2019
K'Him - KTS. Nguyễn Viết khim