NÓ KỆ !

NÓ KỆ !

 

Nó kệ trời nắng, mặc trời mưa

Giàu nghèo cơm canh ngày 3 bữa

Cớ sao phải để đời nó đưa ?

Làm điều mình thích, mặc nắng mưa

Đời nó gian truân là cơm bữa

Kệ đời nó bước, vững nghe chưa ?

K’ Him – KTS. Nguyễn Viết Khim