Mưa Vội Vàng !

Sài Gòn nắng vội đi đâu?
Để mưa nặng hạt gieo sầu khắp nơi 
Mây đen giăng kín cả trời 
Gió lùa khe cửa chơi vơi nỗi buồn 

Lệ lòng theo mưa lại tuôn 
Mưa ơi ! Cuốn trôi nỗi buồn giúp ta 
Ai ngồi đếm hạt mưa sa ?
Mưa bao nhiêu hạt lệ nhoà bấy nhiêu !